Kort om SFRM

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom rehabiliteringsmedicin. I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Resestipendium

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) kommer att dela ut ett stipendium på 10.000 SEK till ett ST-arbete som “håller hög vetenskaplig kvalitet”. Prissumman ska användas till resa i studiesyfte eller till konferens.

Arbetet ska ha genomförts under perioden 2016-05-01 – 2018-02-01 och vara inlämnat till föreningens vetenskapliga sekreterare senast 15 mars 2018. Juryn består av disputerade medlemmar i rehabiliteringsmedicinska föreningens styrelse. Prisutdelning sker under Rehabveckan i Jönköping 7–9 maj 2018.

Personer kan ansöka själva eller nomineras av handledare/verksamhetschef. Ansökningar och eventuella frågor mejlas till: Gunilla Brodda Jansen, vetenskaplig sekreterare i SFRM, gunilla.broddajansen@pbm.se

Nordisk specialistutbildningskurs i ryggmärgsskaderehabilitering v20 (14-18 maj) i Linköping

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US i Linköping anordnar specialistutbildningskursen i ryggmärgsskaderehabilitering i Linköping för tredje gången. Kursen går av stapeln vecka 20 (14-18 maj) och motsvarar kurskravet i målbeskrivningen samt innehållet i checklistan för specialistutbildningen i rehabiliteringsmedicin. Denna gång kommer vi inte att anordna kursen under Socialstyrelsens tak utan samverkar med NoSCoS och Ryggmärgsskadekompetenscentrum i Göteborg. Kurskostnaden är max 6000,- kronor men vi hoppas kunna få ner den kostnaden något genom externa bidrag. Detaljerad inbjudan finns här:  Inbjudan till ST-kurs i Ryggmärgsskaderehabilitering liksom preliminärt program

Välkomna med er anmälan via nätet på https://goo.gl/forms/kbyYqasVy3GzXVX82

för kursteamet
Wolfram Antepohl, verksamhetschef, rehabmedicin i Linköping

Nytt förslag om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet

KORTFATTAT INNEBÄR FÖRSLAGET

  • Sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS och de ansluts med samtliga sina läkarmedlemmar som därmed blir en del av organisationen.
  • Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning.
  • Den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap. Sektionerna föreslås fr o m 2019 betala en avgift till SLS i relation till antalet sektionsmedlemmar som är läkare (runt 200–300 kr/ läkarmedlem).
  • De avgifter som nämnden föreslår att sektionerna ska betala beräknas utifrån vad SLS i dag tar in i medlemsintäkter. Förändringen är med andra ord kostnadsneutral. Det är sedan sektionerna som i fullmäktige beslutar om budget, avgifter, ambitionsnivå för SLS verksamhet och vad den ska få kosta

Continue reading Nytt förslag om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet

SFRM tycker till i assistansdebatten

Ställningstagande från Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Högsta förvaltningsdomstolen har i en aktuell dom skärp tolkningen av regelsystemet för personlig assistans och Försäkringskassan signalerar att man ser sig tvungen att tillämpa tolkningen. Konkret innebär det att man i framtiden inte längre kommer att bevilja assistans för ”så kallad väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter”. För många patienter (6000 enligt Försäkringskassans egna beräkningar) kan det betyda att de kan förlora stora delar av sin assistanstid och att resterande tid knappast kan användas som assistanstid då det är omöjligt att anställa assistenter enbart för punktinsatser. Detta kan för många innebära att de inte längre kan arbeta, ta hand om sina barn eller fortsätta leva i eget boende. Försäkringskassan själv har kallat de potentiella konsekvenserna för ”svåröverskådliga” och vänt sig till regeringen för att påtala problemet

Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin ser som professionell organisation som förenar landets specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin att den uppkomna situationen innebär stor risk för ytterligare en drastisk försämring i möjligheten att som funktionshindrad få tillgång till personlig assistans. Under de senaste åren har tillämpningen av LSS-lagstiftningen successivt förändrats så att möjligheterna att få insatser har blivit oerhört mycket mindre

Vi befarar nu att ännu fler människor med svåra funktionsnedsättningar inte kommer att kunna utnyttja sin potential till delaktighet i samhället. Att de inte kommer att kunna leva sina liv självständigt och oberoende, att de inte kommer att kunna förvärvsarbeta eller bilda familj. Många kommer att vara kvar på sjukhus längre, många kommer att vara beroende av institutioner och kommunala boenden. Allt detta med försämrad livskvalitet och ökade kostnader för samhället som resultat.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin uppmanar regeringen att omedelbart se över behovet av en lagändring för att förhindra dessa drastiska konsekvenser och säkerställa att andemeningen med den ursprungliga LSS-lagstiftningen – dvs autonomi, självbestämmande och livskvalitet för människor med svåra funktionsnedsättningar – efterlevs.

För styrelsen i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Marianne Lannsjö, överläkare, ordförande, Sandviken

Xiaolei Hu, ST-läkare, skattmästare, Umeå

UllaBritt Gripenstedt, överläkare, sekreterare, Stockholm

Wolfram Antepohl, överläkare, informationsansvarig, Linköping

Anna Saric, överläkare, utbildningsansvarig, Umeå

Gunilla Brodda Jansen, överläkare, vetenskapligt ansvarig, Stockholm

Matilda Nordström, ST-läkare, ST-representant, Stockholm

Daniel Dahlgren, ST-läkare, ST-representant, Stockholm

Hans Westergren, överläkare, ledamot, Lund

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin