Uppdrag smärta

Uppdrag smärta har nu haft fyra fysiska möten sedan starten augusti 2015. Under hösten har Uppdrag smärta utarbetat ett antal frågor att ställa till landsting och professionen med syfte att beskriva smärtvården i landet, identifiera goda exempel samt områden med behov av förbättring. Svaren ska utgöra underlag för expertgruppens rapport.

Efter närmare analys av uppdraget och i samarbete med SKL och NSK har Uppdrag smärta justerat strategin för den kommande nationella kartläggningen. Detta innebär ett förstärkt uppdrag som syftar till att leverera förslag till nödvändiga förbättringar utöver en kartläggning av situationen.

Därför skickas ett fåtal allmänna frågor till de olika landstingen/regionerna för att få en uppfattning om allmänna policy-frågor på ledningsnivå. Ytterligare frågor besvaras av primärvårdsexpertis. Vidare, under de första månaderna 2016 tar expertgruppens medlemmar kontakt med professionen i de olika regionerna för att hämta in synpunkter och svar kring resterande frågor.

Inför rapportskrivandet kommer patientföreningar och specialistföreningar att fungera som referensgrupper. Vidare planeras ett möte med intressenter under 2016 för diskussion kring expertgruppens förslag till förbättringar.

Uppdrag smärt har under höstens arbete försökt utöka gruppen med primärvårdskompetens, och har etablerat kontakt med nationella kompetensgruppen för primärvård. Enligt plan ska representanter från primärvården ingå i expertgruppen redan januari 2016.

Uppdraget