Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Utbildningsgruppen leds av Specialistläkare Anna Saric, Umeå, som därmed även är Utbildningsansvarig i styrelsen. Övriga ledamöter är Professor Richard Levi (Linköping), Överläkare Per Ertzgaard (Linköping), Erika Kyhlberg (ST-representant, Jönköping), Huanji Dong (ST-representant, Linköping) samt Erik Ahrenby (ST-representant, Gävleborg).

Sidan är under bearbetning, delar av nedanstående information är ej uppdaterad:

Utbildningsgruppen leds av professor Richard Levi, Umeå. För att stärka gruppens kompetens avseende praktiska utbildningsfrågor, har överläkare Wolfram Antepohl, Linköping, åtagit sig uppgiften att vara kontaktperson i sådana ärenden. Wolfram har bl a erfarenhet som studierektor och SPUR-samordnare. Richard kommer att agera sammankallande i utbildningsgruppen, och kommer särskilt att fokusera på frågor rörande lärandemål och utveckling och avgränsning av specialitetens framtida innehåll.

Utbildningsansvarig i föreningens styrelse är utsedd att bevaka utbildningsfrågor för specialiteten och att vara kontaktperson gentemot Socialstyrelsen. Utbildningsansvarig utser medlemmar i Utbildningsgruppen, vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 1. fortlöpande revidera checklistorna till målbeskrivningen för specialistutbildningen
 2. arbeta för att SK-kurser ges regelbundet, med god kvalitet och i överensstämmelse med målbeskrivningen/checklistorna.
 3. fungera som SoS externa bedömare vid bedömning av specialistkompetens*
 4. fungera som rådgivare vid frågor rörande individuella utbildningsprogram**
  a. svensk specialistutbildning.
  b. dubbelspecialisering
  c. komplettering för läkare med utländsk utbildning
 5. årligen genomföra svensk specialistexamen
 6. utgöra en resurs för styrelsen och utbildningsansvarig

Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2008:17

http://www.sos.se/sosfs/2008_17/2008_17.pdf

*Godkännande

8 § Socialstyrelsen ska på grundval av ansökan pröva om kravet på tjänstgöringstid enligt 4 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område är uppnått samt om kraven i målbeskrivningen är uppfyllda.

9 § Socialstyrelsen ska för prövningen hämta in yttranden från två externa bedömare.

10 § De externa bedömarna ska

 1. utses av Socialstyrelsen för en period av tre år som kan förnyas en gång,
 2. tillsättas efter förslag från den berörda specialitetsföreningen i Sveriges läkarförbund eller sektionen i Svenska Läkaresällskapet, och
 3. ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten.

11 § Den externa bedömningen ska omfatta en prövning av om

 1. tjänstgöringar och intygade lärandemetoder för de olika delmålen i målbeskrivningen till sitt innehåll varit relevanta för att uppnå de samlade kompetenskraven och delmålskraven,
 2. intygande personer har haft relevant kompetens för uppgiften, och
 3. eventuella tjänstgöringar utomlands har intygats av personer med relevant kompetens.

Under tiden 2010 till 2012 är Martin Fahlström och Per Ertzgaard förordnade av socialstyrelsen som externa bedömare.
**3 kap. Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen
1 § Vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att specialiseringstjänstgöringen kan genomföras och regelbundet utvärderas för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i specialistutbildningen.

Tjänstgöring och utbildningsprogram

2 § Vårdgivaren ska ansvara för att det finns tillgång till en studierektor som ska vara läkare med specialistkompetens samt ska ha genomgått handledarutbildning.

Utbildningsgruppens synpunkter på Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd:

I en studierektors arbetsuppgifter bör ingå att vara organisatorisk stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-läkare. Studierektorn bör bl.a. delta i upprättandet av utbildningsprogram, utarbeta introduktionsprogram och se till att handledarna har för området relevant kompetens.

Rekommendationen från Utbildningsgruppen är en tolkning av denna text där studierektorn ska ha en roll som stöd till verksamhetschef, handledare och läkare, såväl under specialistutbildning som vid utformningen av specialistprogrammet som vid utvärderingen att fullgoda kunskaper inhämtats inför godkännande av utbildningen.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin