SPUR

Som ett viktigt led i föreningens strategi att stå för hög kvalitet, uppmanas alla kliniker som utbildar blivande specialister i Rehabiliteringsmedicin, att genomgå SPUR-inspektioner åtminstone vart femte år.

Inspektionen tar en till två dagar i anspråk och genomförs oftast av två av föreningens inspektörer (se också “nya arbetssätt” nedan).

Samordnare för SPUR-granskningar är Ursula Heldmann vid sektion Rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus. SPUR-inspektörer är Monica von Heijne (Danderyd), Anders Häggström (Örebro),  Carin Persson (Danderyd), Lena Ahnlund (Västerås), Anna Nilsson (Falun); Bertil Tufvesson (Orup), Ursula Heldmann (Malmö) och Wolfram Antepohl (Linköping). Nya  SPUR-inspektörer (gärna också ST och yngre specialister!) kommer att behövas framöver – anmäl gärna intresse till Ursula Heldmann. Lipus erbjuder gratis utbildning i form av endagskurser.

Under 2013 beslutade läkarförbundet att driva SPUR inom ramen för nya “Lipus” (Läkares institut för professionell utveckling i sjukvården). Tidigare inspektionsresultat finns tillgängliga via Lipus hemsida.

Ny förordning och nya arbetssätt: I och med 2015 år nya ST-förordning blir externa granskningar obligatoriska för alla aktörer som bedriver utbildning av ST-läkare. I praktiken innebär det att varje klinik med egna ST-läkare behöver genomgå SPUR-inspektion (någon annan aktör för granskning av ST-utbildning finns inte i dagsläget) vart femte år. För SPUR-verksamheten inom Rehabiliteringsmedicin är detta en utmaning men också en möjlighet. Lipus har arbetat med att ta fram en del nya former för inspektioner, vilket kommer att göra det enklare och billigare att genomföra en inspektion. Bland annat kommer flera landsting/regioner/sjukhus att satsa på samordnade, övergripande inspektioner. En sådan gemensam inspektion har redan genomförts i Västmanland, Gävleborg och Östergötland där en central inspektionsgrupp har tittat på landstingsgemensamma resurser för ST-utbildningen och där vi som rehabinspektörer har kunnat fokusera på just den specialitetsspecifika delen. En annan approach är inspektioner som täcker flera närliggande specialiteter, exempelvis alla som ingår i en medicinklinik. Denna typ av inspektion har vi precis genomfört i Hässleholm/Ängelholm och den rehabspecifika delen gjordes då enkätbaserat och som telefonintervju. Risken här att Rehabiliteringsmedicins status som egen specialitet inte blir tillräckligt tydlig.

Femårsplan för framtida inspektioner: För att kunna inspektera alla utbildande kliniker på femårsbasis behövs planering och framförhållning. Flertalet specialiteter (bl.a. ortopedi och öron-näsa-hals) har jobbat med “femårsplaner” sedan flera år tillbaka och har mycket goda erfarenheter av detta arbetssätt. Tanken är att klinikerna ska veta när det är deras “tur” i god tid och att SPUR-samordnaren och inspektörerna ska veta hur många inspektörer som behövs när och var. Den länkade Excel-tabellen visar “femårsplan” för framtida inspektioner. Den presenterades för rehabledarnätverket i maj 2015 och godkändes då principiellt. Dokumentet fungerar nu också som en förteckning av utbildande kliniker med kontaktpersoner.

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin