Rehabiliteringsmedicin inbjuds att delta i revision av Traumavård

I efterförloppet till terrorattentaten i Oslo sommaren 2011 har flera aktiviteter påbörjats för att säkerställa att om detta skulle ske i Sverige, det medicinska omhändertagandet blir lika bra som det blev i Oslo. Regeringen gav 2013 Socialstyrelsen ett uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumasjukvård.   Under hösten 2014 startade därför Säker Traumavård med syfte att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. 17 professionella organisationer och 3 nationella kvalitetsregister deltar i projektet.  Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin är en av dessa organisationer.

Som en konsekvens av den omfattande omstruktureringen, som sker och har skett, av svensk sjukvård, är idag inte alla sjukhus fullt rustade att ta hand om traumapatienter.  Denna utveckling ställer betydligt större krav på sammanhållna vårdkedjor, samtidigt som dessa kedjor inte alltid finns.

Under flera år har på regionalt initiativ revisioner av traumaverksamheten skett i södra respektive sydöstra sjukvårdsregionerna.  Nu önskar flera att detta skall ske på nationell bas. Säker Traumavård har därför påbörjat ett arbete med nationell spridning av revision av traumavårdkedjor.

Nu behövs det revisorer.  Läs dokumenten här nedan och se om inte detta är ett uppdrag för dig. Ta chansen!

Säker Trauma informationsblad

Vill du medverka som revisor?

Vill du bidra med en revisor?

Med vänliga hälsningar
Karin Rudling, ordförande SFRM