Nationella register

Föreningen har engagemang i två kvalitetsregister:

NRS

Registrets syfte är att:

  1. Utveckla och säkra vårdens kvalité
  2. Ge deltagande enheter möjlighet att följa upp den vård som ges
  3. Jämföra resultat på gruppnivå mellan olika enheter i landet
  4. Utifrån adekvata jämförelser med andra enheter utgöra diskussioner om förbättringsarbete inom den egna enheten

I NRS används framförallt patientrapporterade mått (så kallade patient related outcome measurement, PROM) som är relevanta och preciserade för patientgruppens behov och problem. PROM mått är avsedda att förbättra förutsättningarna för rehabilitering, dess utvärdering och för utvecklings- och förbättringsarbeten i vården. Registret skapar mätetal och jämförelsemått samt struktur och styrsystem som verksamheterna kan använda i utvecklingsarbete. Registret ger också kunskap om vårdprocesser och patientgruppers hälsa över tid. Sedan år 2007 är resultatredovisningar öppna på enhetsnivå.
Till NRS

Webrehab

Nationellt kvalitetsregister inom Rehabilitering
Till Webrehab

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin