Kallelse årsmöte

Välkommen på Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicins årsmöte 2014!

Datum: 14 maj 2014
Tid: Kl 17.00–18.00
Plats: Star Hotell, Lund

 1. Årsmötet öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2014-2015
 10. Omval av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Stadgeändring – se förslag, bilaga 1
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Övriga frågor anmäls till ordförande/sekreterare senast 140509

Ett konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet.

Välkomna! /Karin Rudling, ordförande