Kallelse Årsmöte 2019

Datum:  23 maj 2019
Tid: kl 17 – 18
Plats: Folkets Hus Umeå, i samband med Rehabveckan 22 – 24 maj 2019

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse
  – Finns att läsa på www.sfrm.se från och med 10 maj 2019.
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2019
 10. Val av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Svenska Läkarsällskapet (SLS)
  – Diskussion om förslaget att koppla medlemskap i specialitetsförening till medlemskap i SLS inför fullmäktige 2020.
 13. Samarbete och kommunikation mellan medlemmar och enheter/kliniker och styrelsen
 14. Kunskapsstyrningsprojektet
  – Hur kan rehabiliteringsmedicin vara med och påverka utformning av kunskapsstöd?
  – Svårigheter och möjligheter.
 15. Utbildningsfrågor
  – Ett förslag finns till ny checklista till målbeskrivning 2015.
  – SPUR
  – SK-kurser
  – Fortbildning
 16. Rehabveckan
  Upplägg och inriktning i framtiden
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Övriga frågor anmäls till ordförande/sekreterare senast 20 maj 2019.

Ett konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet.

Välkomna! Marianne Lannsjö, ordförande