Uncategorized

Uppdrag smärta

Uppdrag smärta har nu haft fyra fysiska möten sedan starten augusti 2015. Under hösten har Uppdrag smärta utarbetat ett antal frågor att ställa till landsting och professionen med syfte att beskriva smärtvården i landet, identifiera goda exempel samt områden med behov av förbättring. Svaren ska utgöra underlag för expertgruppens rapport.

Efter närmare analys av uppdraget och i samarbete med SKL och NSK har Uppdrag smärta justerat strategin för den kommande nationella kartläggningen. Detta innebär ett förstärkt uppdrag som syftar till att leverera förslag till nödvändiga förbättringar utöver en kartläggning av situationen.

Därför skickas ett fåtal allmänna frågor till de olika landstingen/regionerna för att få en uppfattning om allmänna policy-frågor på ledningsnivå. Ytterligare frågor besvaras av primärvårdsexpertis. Vidare, under de första månaderna 2016 tar expertgruppens medlemmar kontakt med professionen i de olika regionerna för att hämta in synpunkter och svar kring resterande frågor.

Inför rapportskrivandet kommer patientföreningar och specialistföreningar att fungera som referensgrupper. Vidare planeras ett möte med intressenter under 2016 för diskussion kring expertgruppens förslag till förbättringar.

Uppdrag smärt har under höstens arbete försökt utöka gruppen med primärvårdskompetens, och har etablerat kontakt med nationella kompetensgruppen för primärvård. Enligt plan ska representanter från primärvården ingå i expertgruppen redan januari 2016.

Uppdraget

Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor

Årets Medicinska riksstämma visade att de senaste tre årens förändringsarbete gett resultat. Mötet uppvisade ett högkvalitativt specialitetsövergripande program med fler besökare och nöjda utställare. En viktig och uppskattad faktor var årets satsning på fritt inträde för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

– Vi vill nu ta vara på årets framgång och fortsätta vidareutveckla mötet. Att arrangera den här typen av möten kräver stora resurser, och den ideella föreningen kan inte ensam bära hela kostnaden, säger Filippa Nyberg, VD i Svenska Läkaresällskapet.

Arbetet har redan startat och nästa Medicinska riksstämma kommer att äga rum 2017.

Till pressmeddelande

Rehabiliteringsmedicin inbjuds att delta i revision av Traumavård

I efterförloppet till terrorattentaten i Oslo sommaren 2011 har flera aktiviteter påbörjats för att säkerställa att om detta skulle ske i Sverige, det medicinska omhändertagandet blir lika bra som det blev i Oslo. Regeringen gav 2013 Socialstyrelsen ett uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumasjukvård.   Under hösten 2014 startade därför Säker Traumavård med syfte att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. 17 professionella organisationer och 3 nationella kvalitetsregister deltar i projektet.  Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin är en av dessa organisationer.

Som en konsekvens av den omfattande omstruktureringen, som sker och har skett, av svensk sjukvård, är idag inte alla sjukhus fullt rustade att ta hand om traumapatienter.  Denna utveckling ställer betydligt större krav på sammanhållna vårdkedjor, samtidigt som dessa kedjor inte alltid finns.

Under flera år har på regionalt initiativ revisioner av traumaverksamheten skett i södra respektive sydöstra sjukvårdsregionerna.  Nu önskar flera att detta skall ske på nationell bas. Säker Traumavård har därför påbörjat ett arbete med nationell spridning av revision av traumavårdkedjor.

Nu behövs det revisorer.  Läs dokumenten här nedan och se om inte detta är ett uppdrag för dig. Ta chansen!

Säker Trauma informationsblad

Vill du medverka som revisor?

Vill du bidra med en revisor?

Med vänliga hälsningar
Karin Rudling, ordförande SFRM

Welcome to ISPRM 2016

Join us for the Annual Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Our 10th World Congress (ISPRM 2016) will be held May 29 – June 2 in Kuala Lumpur, Malaysia.

ISPRM 2016’s scientific programme will consist of a wide variety of topics including advance technology and solving capacity issues, sessions will be given by some of the top experts on Physical and Rehabilitation Medicine with an emphasis on workshops, ​hands on demonstrations and opportunities to meet the experts. Come discover the latest developments in our fast-changing world in Kuala Lumpur.​​

Homepage