Uncategorized

Specialistexamen 27–28 november‏

Deadline för anmälan till specialistexamen i rehabiliteringsmedicin 2014 är 31 augusti! (Anmälan till rahmsofia@hotmail.com.) Examen sker i Umeå (Norrlands universitetssjukhus) från torsdagen 27 november till fredagen 28 november 2014.

Torsdag 27 november

 • Examinationen startar med en gemensam lunch klockan 12–13.
 • Härefter patientfall som undersöks (anamnes + status) av examinanden under överinseende av examinator. I uppgiften ingår även att diskutera utredning, diagnos/diffdiagnos, rehabiliteringsplan/åtgärder. Detta är ett prov på kliniska färdigheter och rehabiliteringsmedicinskt praktiskt tänkande.
 • Eftermiddagen avslutas med katedral presentation av projektarbete (se nedan).
 • På kvällen gemensam middag.

Fredag 28 november

 • Förmiddagen inkluderar 2 timmars frågestund, där examinanderna drar skriftliga frågor ur en frågebank, och besvarar/diskuterar frågorna i närvaro av examinatorerna. Detta är ett prov på teoretisk kunskap inom rehabiliteringsmedicin i enlighet med lärandemålen och checklistorna.
 • Förmiddagen avslutas med enskild feedback till examinanden från examinatorerna.
 • Dagen avslutas med lunch och diplomutdelning.

Projektarbete

Projektet utgörs av tre delar, vilka alla utgår från en fördjupning av ett rehabiliteringsmedicinskt relevant ämne efter eget val. Den första delen utgörs av ett skriftligt arbete, vilket kan författas på svenska eller engelska. Till form och innehåll ska arbetet motsvara en reviewartikel i en peer-reviewad medicinsk tidskrift, cirka 10-15 sidor plus referenser. Arbetet ska alltså vara väl förankrat i aktuell forskning, och ge läsaren en god inblick i, och förståelse av, det rådande kunskapsläget. Det förutsätts även, att det valda ämnet och presentationen av detsamma är av klinisk rehabiliteringsmedicinsk relevans. Den andra delen utgörs av ett kortare föredrag och Power Point-presentation av samma kunskapsstoff. Maxtiden är 45 min per presentation. Av dessa ska maximalt 20 min åtgå till själva presentationen (som kan hållas på engelska eller svenska), varefter examinanden ska responera på frågor från examinatorerna och publiken. Det hela motsvarar med andra ord en “minidisputation”. Projektet bedöms utifrån det skriftliga materialet, presentationen och hanterandet av oppositionen sammantaget.

Frivillig examen

Examinationen är frivillig och ska skiljas från den europeiska specialistexamen, som är något annat. Den har dock ett obestridligt meritvärde, och det rekommenderas från SFRM att varje specialist (specialistkompetensen beslutas av Socialstyrelsen) också tar den frivilliga examen. Den brukar uppfattas som ett intressant och givande lärtillfälle, och dessutom en unik möjlighet att få konstruktiv feedback från erfarna kolleger.

Restider

Genom ovanstående tidsplan är det i regel möjligt att påbörja resan till Umeå på torsdagsmorgonen och hemresan efter lunch på fredagen om man så önskar.

Kallelse årsmöte

Välkommen på Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicins årsmöte 2014!

Datum: 14 maj 2014
Tid: Kl 17.00–18.00
Plats: Star Hotell, Lund

 1. Årsmötet öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk rapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Årsavgiften 2014-2015
 10. Omval av styrelse
 11. Val av övriga förtroendeuppdrag
 12. Stadgeändring – se förslag, bilaga 1
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Övriga frågor anmäls till ordförande/sekreterare senast 140509

Ett konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet.

Välkomna! /Karin Rudling, ordförande

ISPRM International Exchange Program

The ISPRM International Exchange Committee, chaired by Prof. Bryan O Young, proudly presents the ISPRM International Exchange Program! The scope of the program is to provide our members with international learning experiences in rehabilitation centres affiliated to ISPRM in more than 60 countries worldwide.

For more information, please visit the ISPRM website, where you will also find a link to the IEC web page. Once on the IEC website members can login using the following username (member) and password (ISPRM2013).

Once logged in, you will be able to find affiliated centres in 5 continents, which allow ISPRM members to visit their facilities.

If you are a resident or medical student, or if you are already a PRM specialist and you are interested in visiting a clinic, hospital, or outpatient centre, from the list of affiliated centres, simply contact us via the IEC website.

Best regards / IEC