Uncategorized

Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna

Välkommen med ansökan till kurs i Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna för ST-läkare i rehabiliteringsmedicin. Kursen syftar till att deltagaren skall uppfylla kravet på kurs enligt delmål 6 i målbeskrivningen för ST i Rehabiliteringsmedicin och bygger delvis på tidigare SK-kurs given i Sandviken (senast år 2009). Kursen är uppdelad i två avsnitt: 2 dagar med fokus på den primära rehabiliteringen (Falun 151102-03) och 2 dagar med fokus på den sekundära rehabiliteringen (Sandviken 151118-19). Bägge delarna söks tillsammans och är obligatoriska för godkänd kurs. Kursen består av föreläsningar och seminarier. 100% närvaro är krav för godkänd kurs.

Datum: 151102-03 + 151118-19

Ort: Falun (151102-03) och Sandviken (151118-19)

Sista ansökningsdag: 150901
Continue reading Kurs för ST-läkare i Rehabiliteringsmedicin: Rehabilitering vid förvärvad hjärnskada hos vuxna

Senior i Centrum

Välkommen till “Senior i Centrum” där geriatrik och palliativ medicin sätts i fokus‏!

Plats: Malmö Arena
Datum: 6-8 maj 2015

Det är Nordens största kongress i geriatrik och palliativ medicin och erbjuder riktigt bra utbildning till merparten av alla specialiteter.

Det vetenskapliga programmet är omfattande. Ett flertal olika utbildningstema erbjuds inom miljö, palliativ medicin, demens, geriatrisk radiologi, kost och nutrition, rehabilitering och äldre, närstående, kvalitetsregister, normalt åldrande, tandhälsa, preventiva insatser och läkemedel med mera.

Läs mer på www.senioricentrum.se

 

Samverkan mellan specialitetsföreningar och kvalitetsregister kartlagd

Inom kirurgi, kardiologi och öron–näsa–hals har Läkaresällskapets sektioner/specialitetsföreningarna en stark koppling till de nationella kvalitetsregistren. Inom onkologi och psykiatri är kopplingen betydligt svagare.

En enkät har skickats ut till sällskapets berörda sektioner – som i stort motsvarar Läkarförbundets specialitetsföreningar – för att ta reda på hur nära knutna de är till de nationella kvalitetsregistren. 52 sektioner/föreningar samt ett tiotal underavdelningar har svarat.

Resultat (PDF)
Bilaga Snabba fakta (PDF)